24 Aralık 2014 Çarşamba

SayılarTürkçe

Okunuşu

Arapça

Bir vahid
واحد
İki isnân
اثنان
Üç selâse
ثلاثة
Dört erbea
اربعة
Beş hamse
خمسة
Altı sitte
ستة
Yedi seb a
سبعة
Sekiz semâniye
ثمانية
Dokuz tis a
تسعة
On aşera
عشرة
On bir ehade aşer
احد عشر
On iki isnâ aşer
اثنا عشر
On üç selase aşer
ثلاث عشر
On dört erba a aşer
اربعة عشر 
On beş hamse aşer
خمسة عشر 
On altı sitte aşer
ستة عشر 
On yedi seb a aşer
سبعة عشر 
On sekiz sitte aşer
ستة عشر 
On dokuz tis a aşer
تِسْعَة عشر 
Yirmi işrûn
عِشْرُونَ
Yirmi bir vahid ve işrûn
واحد و عشرون
Yirmi iki isnân ve işrûn
اثنان وعشرون
Yirmi dokuz Tis’a ve işrûn
تسعة وعشرون
Otuz sela sûn
ثلاثون
Kırk erba ûn
اربعون
Elli ham sûn
خمسون
Altmış sit tûn
ستون
Yetmiş seb ûn
سبعون
Seksen semâ nûn
ثمانون
Doksan tis ûn
تسعون
Yüz mi e
ماءة
Yüz bir Mie ve vâhid
مِاءَةٌ و وَاحِدٌ
Yüz on Mie ve aşer
مِاءَةٌ وَ عَشَرَ
Yüz on bir Mie ve vahid aşer
مِاءَةٌ وَاَحَدَ عَشَرَ
Yüz yirmi Mie ve işrûn
مِاءَةٌ وَعِشْرُونَ
Yüz yirmi beş Mie ve hamse ve işrûn
مِاءَةٌ وَخَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ
İki yüz mietâni
مِائَتَانِ
Üç yüz selâsü mie
ثلاثماءة
Dört yüz erbâu mie
اربعماءة
Beş yüz hamsu mie
خمسماءة
Altı yüz sittu mie
ستماءة
Yedi yüz seb u mie
سبعماءة
Sekiz yüz semâni mie
ثمانماءة
Dokuz yüz tis u mie
تسعماءة
Bin elf
الف
İki bin elfân
الفان
Üç bin selâsü âlâf
ثلاث آلاف
Dört bin erbâu âlâf
اربع آلاف
Beş bin hamsu âlâf
خمس آلاف
Altı bin sittu âlâf
ست آلاف
Yedi bin seb u âlâf
سبع آلاف
Sekiz bin semâni âlâf
ثماني آلاف
Dokuz bin tis u âlâf
تسع آلاف
On bin aşare âlâf
عشر آلاف
On bir bin ehde aşar elf
احد عشر الف
Yirmi bin İşrûne elf
عِشْرُون َالْف
Yirmi bir bin Vahid ve işrûne elf
وَاحِد وَ عِشْرُون َالْف
Yüz bin Mie ve elf
ماءة و الف
İki yüz bin Mietâ elf
مائتا الف

Hiç yorum yok: